História

A vďaka čomu bolo toto mesto také výnimočné, keďže do konca 19. storočia malo len niečo okolo 3000 obyvateľov?
Martin sa rozprestiera v Turčianskej kotline medzi hrebeňmi Malej a Veľkej Fatry a historické trasy sem vedú jedine cez priesmyky a keďže sa toto mesto nachádza na rovine, tomuto mestu pripadol názov tzv. "Turčianska záhradka".
V roku 1861 sa Martin stal centrom boja za kultúrnu identitu Slovákov a od roku 1863 po prijatí Memoranda slovenského národa aj sídlom Matice slovenskej. Od tohto momentu mesto rozkvitalo v budovaní významných architektonických prvkov, budov či iných objektov. Martin sa odjakživa rozprestieral na tzv. jantárovej ceste a to bol jeden z hlavných faktorov, prečo sa stal kultúrnym centrom nášho národa.

Matica slovenská a dejatelia

Matica slovenská bola postavená na spolkovom základe a odkázaná na dary a financie od národne uvedomelej vrstvy národa. Ako vrcholná slovenská kultúrna a národná ustanovizeň združovala slovenských kultúrnych, osvetových a vedeckých pracovníkov, podporovala a rozvíjala slovenskú literatúru, umenie, vedu, osvetu, edičnú činnosť, knihovníctvo, starala sa o vzdelanie slovenského ľudu a dvíhala jeho národné povedomie. Po jej násilnom zatvorení v roku 1875 slovenská národná inteligencia stratila načas orientáciu, slovenské národné hnutie stagnovalo a nastala dlhšia prestávka v rozvoji organizovanej vedeckej a osvetovej činnosti.
V meste od roku 1864 Slovenský spevokol rozvíjal ochotnícke divadelníctvo a hudbu. Význam Spevokolu vzrástol najmä po výstavbe Národného domu, ktorý sa stal strediskom spoločenského života v Martine. V budove našli svoje sídlo spevokol, Turčianske kasíno, knižnica a múzeum.
Obrovskou výhodou Martina sa stali osvietení dejatelia, ktorí sa v tomto meste združovali do rôznych spolkov, organizácií či vydavateľstiev. Tvorili tu taktiež významní literáti, básnici, maliari, spisovatelia, herci, vedci, architekti či politici. V medzivojnovom období malo toto mesto najvyššie ambície ako kultúrne centrum v celej Československej republike a preto mesto zažívalo po 1. svetovej vojne najväčší rozmach.

Novodobé dejiny
V priebehu 20. storočia boli vypracované tzv. regulačné plány od p. architekta Beneša a p. profesora Mendla, ktoré položili základ novodobého rozvoja mesta Martin.

Počas obdobia socializmu sa mesto sústredilo na budovanie ťažkého priemyslu a nových priemyselných komplexov, ktoré však neboli príliš kvalitné - Prior či napr. tretia budova Matice slovenskej, ktoré príliš nekorešpondovali s duchovnou myšlienkou terajšej architektúry v meste.